ទិដ្ឋភាពស្រុកខ្មែរទាំង ២៥ រាជធានី-ខេត្ត ថតពីលើអាកាសជាមួយកាមេរ៉ា Drone។ តើមិត្តអ្នកអានពេញចិត្តទិដ្ឋភាព ក្នុងខេត្តណាដែរ? វីដេអូរនេះ ថត និងរៀបចំដោយ លោក ត្រាំ លីរតនៈ ដែលជាអ្នកថតរូបម្នាក់ ក្នុងចំណោមអ្នកថតរូបមួយចំនួនទៀត ដែលបានចាប់ផ្តើមប្រើកាមេរ៉ា Drone ដំបូងគេនៅកម្ពុជា នាឆ្នាំ២០១៣ ដើម្បីថតរូបពីលើអាកាស។ លោក ត្រាំ លីរតនៈ បានប្រើរយៈពេលជាង ២ឆ្នាំ ផ្តិតយករូបទាំងអស់នេះ ក្នុងបំណងបង្ហាញពីតំបន់ស្រស់ស្អាត ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីបង្ហាញខ្សែចក្ខុភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ។themecircle