តើឡានរបស់លោកអ្នកធ្លាប់អស់អាគុយដែរទេ?
លោកអ្នកមិនចាំបាច់រកជំនួយពីអ្នកផ្សេងឡើយ។ 
Rouzik Power Bank អាចជួយលោកអ្នកបាន។
- ជំនាញខាងកូវអាគុយឡាន ម៉ូតូនិង ម៉ាសីុនផ្សេងៗ
- អាចប្រើសំរាប់សាកថ្មទូរស័ព្ទ iPad កាមេរ៉ា និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចផ្សេងៗ
- មានពិលភ្លឺច្បាស់ល្អ
- បញ្ចូលភ្លើងឆាប់ពេញ 2h:30mn - 3h:00
- USB 2.1A សាកថ្មទូរស័ព្ទឆាប់ពេញ
- ថ្មប្រភេទ Polymer មានគុណភាពខ្ពស់ មានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់
- រាងស្អាត តូចល្មម ងាយស្រួលយកតាមខ្លួន
- 8800mAh = $35 អាចកូវបានឡានសាំងដល់ 2.5L
- 12800mAh = $49 អាចកូវបាមឡានសាំងដល់ 3.5Lសំរាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទង 

Contact: 017 929212 / 015 666112 / 088 3622223

 

 themecircle