បញ្ចុះតម្លៃពិសេស! ស្បែកហ្រ្វាំងរថយន្ត គុណភាភគ្មានពីរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​1. ផលិតផលធានាគុណសុទ្ធ100% នំាចូលមកពីប្រទេសថៃ 2. ផលិតផលពិតមានអក្សរ CAMPRO ជាប់នឹងផលិតផល 3. ធានាការប្រើប្រាស់មិនព្ញសម្លេងរយៈពេល ៣ខែ 4. ធានាការប្រើប្រាស់ជាមួយទឹកគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវ​ 5. ធានាការប្រើប្រាស់មិនធ្វើឲ្យស៊ីតំាបួរ​ 6. ធ្វើឲ្យការជាន់ហ្វំា្រងស្ងាត់និងស៊ីបានល្អ 7. អ្នកប្រើប្រាស់នឹងមានទំនុកចិត្ត សំន្សំ សំចៃប្រាក់ មិនខាតពេលវេលា 8. អស់កង្វល់រឿងការជាន់ហ្វំា្រងព្ញទៀតហើយ​ 9. យើងខ្ញុំធានាដូរជូនប្រាក់វិញប្រសិនជាការប្រើប្រាស់មានការព្ញសម្លេងក្នុងរយៈពេល 3ខែ 10. តំលៃសមរម្យដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកអាចទទួលយកបាន 11. ដូរ មិនគិតថ្លៃឈ្នួល ព្រមទំាងត្រួតពិនិត្យកំហូចរថយន្តទូទៅដោយមិនគិតថ្លៃ 12. មានទទួល តោន បាញ់ រថយន្ត ចុះតម្លៃពិសេស ចាប់ពីថ្ងៃទី 30 ខែ ឧសភា ឆ្នំា2017 រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែសីហា ឆ្នំា2017។

SPECIAL OFFER! AUTOMOTIVE BRAKE PADS & SHOES SECOND TO NONE QUALITY IN CAMBODIA!​ 1. The Product with 100% in quality imported from Thailand 2. Genuine Product with CAMPRO Trademark on the product 3. 3-month guarantee money back, if there is a noise after 3 month 4. Warranty in all the road condition and water 5. Warranty no making the brake drums or rotors scratches 6. When you do brake either softly or hard, there won’t be producing noise 7. User will be confident, saving money and times 8. No more worry about the braking system 9. 3-month guarantee money back, if there is any noise 10. Reasonable price 11. Replacement, No labor cost! 12. Besides, we have the service of knocking, welding, painting with the special offer starting from the 30th of May, 2017 till the 31st of August, 2017.