បញ្ចុះតម្លៃពិសេស! ប៊ូស៊ី NGK IRIDIUM គុណភាពគ្មានពីរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យានដ្ឋាន លីណា យើងខ្ញុំមានកក្តិយស សូមជំរាបជូនដល់អតិថិជនទំាងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាៈ យើងខ្ញុំបាននំាចូលនូវប៊ូស៊ី NGK IRIDIUM ដែលមាន គុណភាពល្អ ស្តង់ដាអន្តរជាតិ មកពីប្រទេស ជប៉ុន និង បានទទួលការពិសោធន៌គុណភាពចេញពីរោងចក្រប្រទេសជប៉ុន ​1. ផលិតផលធានាគុណសុទ្ធ100% នំាចូលមកពីប្រទេសជប៉ុន 2. ប្រើប្រាស់បានយូរ អង្វែង 3. ធ្វើអោយម៉ាស៊ីនរថយន្តរបស់លោកអ្នកដំនើរការបានល្អ 4.ថាមពលភ្លើងខ្លំាង 5. កាត់បន្ថយការស៊ីសំាង ​ 6. អ្នកប្រើប្រាស់នឹងមានទំនុកចិត្ត សំន្សំ សំចៃប្រាក់ មិនខាតពេលវេលា 7. តំលៃសមរម្យដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកអាចទទួលយកបាន8. ធានាការប្រើប្រាស់រយៈពេល 2ខែ ​9. យើងខ្ញុំធានាដូរជូនប្រាក់វិញ បើមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងប៊ូស៊ីកំឡុងពេលធានា 10. ដូរប៊ូស៊ីនៅយានដ្ឋាន លីណា មិនគិតថ្លៃឈ្នួល ព្រមទំាងត្រួតពិនិត្យកំហូចរថយន្តទូទៅដោយមិន គិតថ្លៃ 11. មានទទួល តោន បាញ់ រថយន្ត ចុះតម្លៃពិសេស ចាប់ពីថ្ងៃទី 01 ខែ ឧសភា ឆ្នំា2017 រហូតដល់ ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នំា2017។

SPECIAL OFFER! NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG SECOND TO NONE QUALITY IN CAMBODIA! Lyna-Garage.Com has the honor to inform all customers that we imported NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG, top quality, international standards from Japan and quality certified from the factory in Japan. 1. The product with 100% in quality imported from Japan 2. The long-term usage 3. Make your engine run well 4. Electric system energy strongly 5. Reducing the gasoline consumption 6. User will be confident, saving money, and times 7. Reasonable price 8. The quality with 2-month warranty! 9. 2-month guarantee money back, if there is a problem arising to the newly replaced spark plug during warranty period. 10. No labor cost! General inspection Free of charge! 11. Besides, we have the service of knocking, welding, painting with the special offer starting from the 01th of May, 2017 till the 31st of December, 2017.