បញ្ចុះតម្លៃពិសេស! ឌុយស៊ីមុំាង (OXYGEN SENSOR) ម៉ាក TOYOTA GENUINE គុណភាពគ្មានពីរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យានដ្ឋានលីណា មានកក្តិយស សូមជំរាបជូនដល់អតិថិជនទំាងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាៈ យើងខ្ញុំបាននំាចូលនូវ ឌុយស៊ីមុំាង (OXYGEN SENSOR) ម៉ាក TOYOTA GENUINE ដែលមាន គុណភាពល្អស្តង់ដាអន្តរជាតិមកពីប្រទេស ជប៉ុន និង បានទទួលការពិសោធន៌គុណភាពចេញពីរោងចក្រនៅប្រទេសជប៉ុន។1. ផលិតផលធានាគុណសុទ្ធ100% នំាចូលមកពីប្រទេសជប៉ុន 2. ប្រើប្រាស់បានយូរ អង្វែង 3. ធ្វើអោយប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនរថយន្តរបស់លោកអ្នកដំនើរការបានល្អ 4. កាត់បន្ថយការស៊ីសំាង 5. អ្នកប្រើប្រាស់នឹងមានទំនុកចិត្ត សំន្សំ សំចៃប្រាក់ មិនខាតពេលវេលា 6. តំលៃសមរម្យដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកអាចទទួលយកបាន 7. ធានាការប្រើប្រាស់រយៈពេល 2ខែ 8. យើងខ្ញុំធានាដូរជូនប្រាក់វិញ បើមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងឌុយស៊ីមុំាងអំឡុងពេលធានា 9. ដូរឌុយស៊ីមុំាងនៅ យានដ្ឋាន លីណា មិនគិតថ្លៃឈ្នួលព្រមទំាងត្រួតពិនិត្យកំហូចរថយន្តទូទៅដោយមិនគិតថ្លៃ 10. មានទទួល តោន បាញ់ រថយន្ត ចុះតម្លៃពិសេស ចាប់ពីថ្ងៃទី 01 ខែ ឧសភា ឆ្នំា2017 រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នំា2017.

OXYGEN SENSOR TOYOTA GENUINE SECOND TO NONE QUALITY IN CAMBODIA! Lyna-Garage.Com has the honor to inform all customers that we imported OXYGEN SENSOR TOYOTA GENUINE, top quality, international standards from Japan and quality certified from the factory in Japan. 1. The product with 100% in quality imported from Japan 2. The long-term usage 3. Make your engine run well 4. Reducing the gasoline consumption 5. User will be confident, saving money, and times 6. Reasonable price 7. The quality with 2-month warranty! 8. 2-month guarantee money back, if there is a problem arising to the newly replaced Oxygen Sensor during warranty period. 9. No labor cost! General inspection Free of charge! 10. Besides, we have the service of knocking, welding, painting with the special offer starting from the 1ST of May, 2017 till the 31st of September, 2017