បញ្ចុះតម្លៃពិសេស! ម៉ូប៊ីន ម៉ាក TOYOTA GENUINE គុណភាពគ្មានពីរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា!យានដ្ឋាន លីណា យើងខ្ញុំមានកក្តិយស សូមជំរាបជូនដល់អតិថិជនទំាងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាៈ យើងខ្ញុំបាននំាចូលនូវ ម៉ូប៊ីន ម៉ាក TOYOTA GENUINE ដែលមាន គុណភាពល្អស្តង់ដាអន្តរជាតិមកពីប្រទេស ជប៉ុន និង បានទទួលការពិសោធន៌គុណភាពចេញពីរោងចក្រនៅប្រទេសជប៉ុន។នៅយានដ្ធាន លីណា មានលក់ម៉ូប៊ីនដំនិងរាយផងដែរ!​ 1. ផលិតផលធានាគុណសុទ្ធ100% នំាចូលមកពីប្រទេសជប៉ុន 2. ប្រើប្រាស់បានយូរ អង្វែង 3. ធ្វើអោយប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនរថយន្តរបស់លោកអ្នកដំនើរការបានល្អ 4. អ្នកប្រើប្រាស់នឹងមានទំនុកចិត្ត សំន្សំ សំចៃប្រាក់ មិនខាតពេលវេលា 5. តំលៃសមរម្យដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកអាចទទួលយកបាន 6. ធានាការប្រើប្រាស់រយៈពេល 2ខែ 7. យើងខ្ញុំធានាដូរជូនប្រាក់វិញ បើមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងម៉ូប៊ីនកំឡុងពេលធានា 8. ដូរម៉ូប៊ីននៅ យានដ្ឋាន លីណា មិនគិតថ្លៃឈ្នួលព្រមទំាងត្រួតពិនិត្យកំហូចរថយន្តទូទៅដោយមិនគិតថ្លៃ 9. មានទទួល តោន បាញ់ រថយន្ត ចុះតម្លៃពិសេស ចាប់ពីថ្ងៃទី 01 ខែ មិថុនា ឆ្នំា2017 រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែសីហា ឆ្នំា2017

AUTOMOTIVE IGNITION COIL, TOYOTA GENUINE, SECOND TO NONE QUALITY IN CAMBODIA! Lyna-Garage.Com has a great honor to inform to all the valuable customers and friends who have been supporting to our garage workshop since the first start till now. We are importing the second to none quality Automotive Ignition coil, Toyota Genuine, from Japan Factory with the high international ISO standard of the quality. 1. The Product with 100% in quality imported from Japan 2. The Long-term 3. Engine run well 4. User will be confident, saving money and times 5. Reasonable price 6. 2-month guarantee 7. guarantee money back, if there is Problem with Ignition coil 8. Replacement, No labor cost! 9. Besides, we have the service of knocking, welding, painting with the special offer starting from the 1st of June, 2017 till the 31st of August, 2017.