ឱកាសផ្តល់ជូនពិសេស! ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៧ រហូត ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ យានដ្ឋាន លីណា ផ្តល់ជូនពិសេសនូវការប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីនរថយន្ដ(អាសីុ) រថយន្ដអឺរ៉ុបក៏ផ្ដល់ជូនសេវាប្ដូរប្រេងម៉ាសីុនដូចគ្នាដែរ ប៉ុន្តែមិន FREE តម្រងប្រេងម៉ាសីុនទេ . . . ថែមជូន ដោយមិនគិតថ្លៃនូវ: តម្រងប្រេងម៉ាសីុន១ ថែមទាំងត្រួតពិនិត្យម៉ាសីុនជើងក្រោមនិងវាយតម្លៃ កំហូចទូទៅរបស់រថយន្ដ ដោយមិនគិតថ្លៃ ! នៅទីនេះមានលក់ ១.​​ សំបុកអ៊ែរម៉ាសីុនរថយន្ដគ្រប់ប្រភេទ ២. សំបុកអ៊ែរម៉ាសីុនត្រជាក់រថយន្ដគ្រប់ប្រភេទ។

SPECIAL PROMOTION STARTING FROM 1 MARCH 2017 TO 31 MAY 2017 LYNA-GARAGE.COM IS OFFERRING THE LUB CHANGING SERVICE TO ASIAN CARS. . . THE SAME SERVICE WILL ALSO BE PROVIDED TO EUROPEAN CARS,BUT NO FREE OIL FILTER. . . FREE!...FREE!...FREE!... ONE OF THE FOLLOWING ITEMS: 1 OIL FILTER IN ADDITION, OUR EXPERT TEAMS WILL INSPECT TO THE LOWER SUSPENSION,GREASING, REFASTENING, AND ISSUING YOU THE QUOTATION OF THE PROBLEM FINDING WITH FREE OF CHARE! ITEMS AVAILABLE FOR SALE HERE: 1. AIR FILTER FOR ALL MAKES & MODELS OF CARS 2. CABIN AIR FILTER FOR ALL MAKES & MODELS OF CARS!