អស័យដ្ឋាន

ដីឡូត៌លេខ​១៣២​ ផ្លូវ​ប្រសពលេខ​​ 430​​ | ​432​ | 173 ​ | សង្កាត់ទំនុបទឹក​ | ខ័ណ្ឌចំការមន​ | ក្រុងភ្នំពេ​​ញ | ព្រះរាជាណាចក្រកមុជា។​​
ថិតនៅចន្លោះផ្សារទួលទំពូង​និងមន្ទីរពេទ្យរុស្សីុ មិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីផ្លូវបែកជា៥ឆ្ពោះទៅមន្ទីរពេទ្យរុស្សីុ ។​​​ ដើម្បីជ្រាបពត៌មានបន្ថែមសូមចុចទីនេះ។ ​សូមអរគុណ‌!

លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង​តាមផ្នែក

+855 (0) 23 69 00 998: ​ទូរស័ព្ទតាំងតុ
+855 (0) 12 55 42 47: សំរាប់អ្នកនិយាយភាសាខ្មែរ
+855 (0) 12 92 45 17: សំរាប់អ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេស៌
+855 (0) 71 5 14 30 14: ​ផ្នែកហ្វឹកហ្វឺននិងធនធានមនុស្ស
+855 (0) 97 3 14 30 14: ទីព្រឺក្សាជាន់ខ្ពស់ (កញ្ញា សុធារី នង)
+855 (0) 97 4 14 30 14: ទីព្រឺក្សា (កញ្ញា ស្រីលាភ ហុង):
+855 (0) 97 5 14 30 14: អ្នកជំនួយការផ្នែកគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តនិងស្តុក (លោក សុទ្ឋានា សុង)
+855 (0) 88 5 14 30 14: ​មន្រ្តីភស្តុភានិងទិញដូរគ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត (លោក ច័ន្ថា យឺម)

Our Location

Building 132, Intersection Streets 430 | 432 | 173 | Sangkat Tumnop Teuk | Khan Chamcarmon | Phnom Penh | Kingdom of Cambodia.​
It is between Russian (Toul Tumpong) Market, and Federation of Russian Hospital, not very far away from the 5-intersection streets toward to the Federation of Russian Hospital. For further information about the new location, please kindly click the link HERE!​ Thank you!

Contact Phone Number and Persons:

+855 (0) 23 69 00 998: Desk Phone
+855 (0) 12 55 42 47: Khmer
+855 (0) 12 92 45 17: English
+855 (0) 71 5 14 30 14: ​HR & Training Unit
+855 (0) 97 3 14 30 14: Automobile Senior Service Advisor (Miss Sotheary Nong)
+855 (0) 97 4 14 30 14: Automobile Service Advisor (Miss Sreyleap Hong)
+855 (0) 97 5 14 30 14: Automotive Spare Parts Stock Assistant (Mr Sothana Song)
+855 (0) 88 5 14 30 14: ​Automotive Spare Parts Procurement (Mr Chantha Yim)themecircle